Täiskasvanute koolituse läbiviimise kord

1. Õppekorralduse alused

1.1. Nekiam OÜ (edaspidi koolitaja) poolt asutatud täiendkoolitusasutus lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivast täiskasvanudhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktisest ja dokumentidest.

1.2. Nekiam OÜ korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täiendkoolitust.

1.3. Õppetöö toimub selleks kohaldatud õppesalongis

1.4. Õppetöö toimub kursustena aastaringselt. Kursused toimuvad õppekavas määratud mahus, koolituskalendri alusel. Kursuste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks tund on 45 minutit.

1.5. Kursused on valdavalt grupikoolitused, kokkuleppel on võimalik ka individuaalõpe.

1.6. Õppetöö toimub eesti ja/või inglise keeles.

1.7. Koolitajal on õigus teha koolituste plaanis, ajakavas ja toimumiskohas muudatusi. Koolitusele registreerunuid teavitatakse muudatustest e-posti teel.

1.8. Õppekorralduse aluseks on koolitaja poolt kinnitatud õppekavad, kus on määratletud:

 1. Õppekava nimetus;
 2. Õppekavarühm;
 3. Õppiväljundid;
 4. Õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
 5. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
 6. Õppe sisu;
 7. Õppekeskkonna kirjeldus;
 8. Õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimisel on ette nähtud õppematerjalid;
 9. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
 10. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus;

1.9. Muudatused õppekavas kinnitab koolitaja.

2. Kursusele registreerumine ja kursuse komplekteerimine

2.1. Kursusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab , e-posti teel ilumarike@gmail.com või telefoni teel + 372 58 553 329.

Registreerumiseks vajalik info: õppija nimi, asutus, asutuse aadress, telefoni number, osaleja e- posti aadress, isikukood, arve saaja aadress ja nimi. Peale registreerumist saadetakse registreerumise kinnitus õppija e- posti aadressile

2.2. Õppijal on õigus saada täiendavat infot koolituse korraldajalt, kelle kontaktid on koolitaja kodulehel.

2.3. Kursusele registreerunutega võetakse ühendust  kas telefoni või e-posti teel ja täpsustatakse kursusega seonduvat.

2.4. Kursuse õppegrupp moodustatakse kursusele registreerumise järjekorra alusel.

2.5. Kursuse alustamiseks koostatakse õppijate nimekiri.

2.6. Koolitusgrupi mittetäitumisel on pidajal õigus kursus ära jätta või edasi lükata ja sellest teavitatakse telefoni või e-kirja teel registreerunuid. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolitustasu tagasi.

3. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

3.1. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on pidaja poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemksu/koolituse arve.

3.2. Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga registreerimislehel.

4.Koolitusest loobumine 

4.1 Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest kirjalikult teavitada koolitusfirmat hiljemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist. 

4.2 Õigeaegsel teatamisel tagastatakse kliendi soovi korral 100% koolituse tasust, hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul, alates avalduse esitamise päevast. Soovi korral registreeritakse klient järgmisele talle sobivale koolitusele.

5. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

5.1. Koolituse lõppedes ja õpiväljundite omandamise korral väljastatakse pidaja poolt tunnistus koolitusel osalejale. Kui õppe käigus õpiväljundite hindamist ei toimunud või õppija neid ei saavutanud, väljastatakse tõend.

5.2. Kursuse lõpetamise tingimused on sätestatud kursuse õppekavas.

5.3. Koolituselt arvatakse välja:

5.3.1 koolitusele mitteilmumise korral

5.3.2 koolitusarve tasumata jätmisel.

6. Koolituse katkestamine

6.1. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamisel on mõjuv põhjus, siis saab õppija liituda järgmise grupiga.

7. Koolituse eelarve ja koolituse eest tasumine

7.1. Kursuste eest tasumise aluseks on arvestuslik kulu ühe osaleja kohta kursusel ja kursuse eest võib tasuda tellija või  kursusel osaleja.

7.2. Kursuse eest tasumine toimub üldjuhul enne kursuse algust  arve alusel. Arve saadetakse reeglina e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel määratud tähtajaks.

8. Õppija õigused ja kohustused

8.1. Õppijal on õigus:

 1. Nõuda kvaliteetsest koolitust;
 2. Saada teavet pidaja õppekorralduse ja õppekava kohta;
 3. Nõuda õppemaksu tagastamist pidaja poolsetest põhjustest tingitud ärajäänud kursuse eest;
 4. Lahkuda omal soovil koolituselt enne õppeperioodi lõppu, sel juhul õppemaksu ei tagastata;
 5. Saada kursuse lõpus koolitusel osalemist kinnitav tunnistus või tõend.

8.2. Õppija on kohustatud:

 1. Osalema õppetöös;
 2. täitma pidaja ja õppija vahel sõlmitud lepingu tingimusi
 3. Tegutsema hädaolukorras ( tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja pidaja töötajate korraldustele;
 4. Hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja pidaja vara;
 5. Käituma vastavalt üldtunnustatud käitumisnormidele.

9. Lektorite kvalifikatsiooninõuded

9.1. Lektorid peavad olema aktiivselt tegutsenud õpetavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

10. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

10.1. Nekiam OÜ kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: osaleja nimi, osaleja e- post, osaleja telefon ja osaleja isikukood. Isikukoodi kasutatakse koolitustunnistusel/koolitusel osalemise tõendil õppe läbinud osaleja identifitseerimiseks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikukaitse seadusele §6.